Ny byaplan för Legdeå-Sikeå

Den förra byaplanen utarbetades 1995 och 2005; arbete med ny byaplan pågår. Tänk dig... Legdeå/Sikeå år 2030 - vad är viktigt för dig? Enkät hösten 2018. Resultaten finns på https://sv.surveymonkey.com/results/SM-JB2JW5HVV/

Robertsfors kommuns översiktsplan

Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors kommun ska ha en fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många er områden.

Miljö, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor är viktiga. Planen beskriver utvecklingen både på landsbygden och i tätorterna. Vår nya översiktsplan kommer att bli en vägledning och ett stöd för de kommunala verksamheterna i beslutsfattandet och i den långsiktiga planeringen men också ett stöd för andra som bedriver verksamheter i vår kommun.

Robertsfors kommun antog under sommaren 2019 en ny översiktsplan som går att ladda hem i kortare format här, Robertsfors kommun – Översiktsplan (pdf-dokument).